http://dum.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 วีดีโอ

 ข่าวสาร

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ03/02/2009
อัพเดท29/12/2013
ผู้เข้าชม247,109
เปิดเพจ370,164

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บทความธรรมะ

มัศจรรย์ของสมอง

โลกคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์น่ารู้

ธนาคารขยะโรงเรียนบ้านโพซอ

เกมส์

จินตคณิต

วิจัย

โครงงานคณิตศาสตร์

iGetWeb.com
AdsOne.com

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน
 

 
 

ลำดับ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย
1 การแก้ปัญหาการขาดความมั่นใจในตนเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กชายภูวดล บุญพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางกิตติยา วนะลุน
2 การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรม “การพัฒนาจิตใจ” ของนักเรียน ปวช. 1 กลุ่ม 108 จำนวน 5 คน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางขนิษฐา จิตรอรุณ
3 ฟังแล้วตอบคำถามไม่ได้ นางสาวคมคาย มัวจะบก
4 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรื่องการหารที่ตัวหารเป็นจำนวน ที่มีสามหลักและผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสามหลักของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางจิราพรรณ มั่งคั่ง
5 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอาการซึมเศร้า ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ปีการศึกษา 2547 นางจุฑาพร สาคะรังค์
6 การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 รายวิชาทักษะพัฒนา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 โดยใช้บทเรียน CAI ชุด Picture Dictionary นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
7 การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคุณสมบัติของของไหล สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ชัยชนะ สมัครรบ
8 ผลการใช้เกมในการสอนค่าของจำนวนและความหมายของตัวเลข 1–10 นางณัฏฐ์ชุดา แสงกำพลี
9 การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจ ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ นายแดนประชา คร้ามแสง
10 ปัญหาการตีความโจทย์ระคนกันวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) นางเตือนจิตร เข้มแข็ง
11 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียน กับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาคหกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่1/2547 อาจารย์นฤมล ฝางคำ
12 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 1 นางนันท์ ศรีสุวรรณ
13 การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา เห็ดเพื่อการค้า รหัส 3502-2211 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ นางนัยนา หิรัญญชาติธาดา
14 การใช้แบบฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย นางสาวนุชธิดา เทพลิขิตกุล
15 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กดื้อและการชอบรังแกเพื่อนของนักเรียน โดยการเล่านิทาน ในระดับชั้นอนุบาล 1 / 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) นางสาวนุสรณ์จิต ธรรมศิริ
16 การพัฒนาชุดการสอนประเภทกลุ่มกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศและแผนผัง นายปัญญา จินะปัญญา
17 การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง นางพรพรรณ คำเพ็ง
18 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปวส. 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นางพะเยาว์ กังวล
19 การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการแก้สมการหน่วยที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับปวช. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2547 โดยการสอนซ่อมเสริม นางพัศณีญา สีหาพัด
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายพิทยาพล พิทักษ์
21 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม นางสาวพิสมัย พาเทพ
22 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการการยศาสตร์ วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping) นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ” ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายไพโรจน์ พอใจ
24 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน วิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ได้รับการสอนโดย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ) มลธิรา มีทรัพย์
25 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางมลิวัลย์ พงศ์สุเสนีย์
26 การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชั้น ปวช. 1 กลุ่ม1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร
27 การแก้ปัญหาการบวกลบเศษส่วนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยการสอนซ่อมเสริมและใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง นายไมตรี เตือนธรรมรักษ์
28 กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย นางสาวรังรอง หงษ์รัตน์
29 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( สิทธิไชยอุปถัมภ์ ) นายวรกฤต เอกธนารัฐ
30 นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว - ใบเลี้ยงคู่ นางวันเพ็ญ ผาชัยภูมิ
31 ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางวันเพ็ญ พานพิกุล
32 ความเข้าใจ และจดจำลักษณะของอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพและความยืดหยุ่น ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยกระดานสเกล ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร นางวารุณี ลี้สกุลรักษ์
33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยการจับคู่ดูแลกัน นางสาววินทฎา วิเศษศิริกุล
34 การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการจำแนก) วินิษรา บุญไพโรจน์
35 การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยผิดบางคำของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1-2 ช่างสถาปัตยกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยวิธีอธิบายใหม่และสอบซ้ำ ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
36 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำพังเพยด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วีระ ทองทาบวงศ์
37 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการจัดแสงในห้องถ่ายภาพ (Studio) วิชาการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม คณะวิชาศิลปกรรม โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายศรากร บุญปถัมภ์
38 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางศรีทอง ชัยชนะ
39 ปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดภาษาท้องถิ่นอีสาน นางสการินทร์ สิงหะสุริยะ
40 การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10 นางสุกัญญา ลิ้มพิพัฒน์ชัย
41 การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับ ชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน นางสุจิตรา อมรสุวรรณ
42 การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการสอนแบบโครงงานที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ ในการผลิตสารชีวภาพทางการเกษตร วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ระดับชั้น ปวส. 2/1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2547 นางสุดใจ เกตุเดชา
43 การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง ณ?ณณ?ณ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุรินยา ปาณศรี
44 ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสุริพร หลวงใหญ่
45 การจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการทางสมองทุกด้านของเด็ก นางสุวคนธ์ บุปผเวส
46 ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
47 นักเรียนชั้นปฐมวัย 1/3 จำนวน 1 คน รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา นางอรุณรัตน์ เชื้อภักดี
48 เด็กก้าวร้าว นายอัครเดช แสนพิพิธ
49 การพิมพ์สัมผัสอักษรตามแป้นเหย้า : ศึกษารายกรณี เด็กชายจักรพงษ์ ทนงศิลป์ นายอำนาจ เกษศรีไพร
50 การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน นางอุษา บำรุงสุข
51 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ นายเอนก คงสมทอง 
Copyright © 2000 - 2004 Faculty of Education Kasetsart University Thailand.
 
view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view